Stanovy | BIKE PRO RACING


JDE
ValMez
CEP

Stanovy

Úvodní ustanovení
BIKE PRO RACING je nezávislým, dobrovolným apolitickým sdružením občanů, které sdružuje fyzické osoby k cílům dle čl.IV. těchto stanov.

I. Název občanského sdružení
BIKE PRO RACING, o.s.


II.
Působnost
Sdružuje fyzické osoby za splnění podmínek zákona č.83/90 Sb. o sdružování občanů v platném znění a vyvíjí svoji činnost bez lokálního omezení.

III. Sídlo sdružení
Valašské Meziříčí, Nerudova 571/13, PSČ 75701

IV. Cíl sdružení
Hlavním cílem sdružení je vytvářet podmínky k rozvoji zájmové činnosti mládeže, zejména sportovní v disciplinách cyklistiky, motoristických sportů a lyžování.

Zásadním prostředkem pro dosažení hlavního cíle je organizátorská, cvičitelská a trenérská činnost pro mládež bez omezení spodní věkové hranice až do jejich případného odchodu do specializovaných sportovních institucí.

Sdružení chce aktivním působením a vytvoření vhodných organizačních a technických podmínek přitáhnout mladé zájemce k prospěšné činnosti trávení volného času, na které by samostatně neměly znalosti, dovednosti ani materiálně-technické zabezpečení a organizační zázemí.

Hlavní metodou aktivizace většího množství zájemců a spolupracovníků je soustavná podpora zájmové činnosti mládeže i dospělých.

Zájmová činnost bude podporována vlastními projekty a akcemi, stejně jako spoluprácí s orgány státní správy a spoluprácí s ostatními občanskými iniciativami s podobnými cíli.

V. Orgány sdružení
orgány sdružení jsou:
a)- Schůze sdružení
b)- Předsednictvo a předseda
c)- Kontrolor

ad a)- Schůze sdružení
Schůze sdružení je nejvyšším orgánem sdružení. Schůze se schází nejméně 1x za rok, jinak podle potřeby. Schůzi může svolat kterýkoliv člen sdružení a to tak, že svůj zájem schůzi svolat oznámí všem ostatním účastníkům sdružení vhodným způsobem. Schůze členů je usnášení schopná, jestliže je přítomna alespoň nadpoloviční většina členů sdružení.

Do pravomoci schůze účastníků patří zejména:
1.- Jmenovat předsednictvo a předsedu sdružení
2.- Jmenovat kontrolora sdružení
3.- Měnit stanovy
4.- Rozhodovat o rozpuštění sdružení
5.- Rozhodovat o všech dalších otázkách sdružení, které si schůze k rozhodnutí vyhradí
6.- Schvalovat program sdružení
7.- Schvalovat hospodaření sdružení

Schůze účastníků sdružení rozhoduje usnesením. Usnesení schůze sdružení musí mít písemnou formu a musí být podepsáno předsedou sdružení a zapisovatelem nebo místopředsedou a zapisovatelem. Usnesení je vůči členům sdružení závazné.

Schůze je usnášení schopná, pokud se jejího jednání zúčastní nadpoloviční většina členů sdružení.

Usnesení schůze je platné, pokud o něm rozhodla hlasováním nadpoloviční většina přítomných účastníků sdružení na schůzi sdružení.

ad b)- Předsednictvo a předseda

Předsednictvo je výkonným orgánem sdružení. Předsednictvo zastupuje sdružení vůči třetím osobám. Předsednictvo je tříčlenné a skládá se z předsedy, místopředsedy a člena předsednictva. Předsednictvo je jmenováno schůzí členů sdružení. K podání návrhu za člena předsednictva je oprávněn kterýkoliv člen sdružení. Předsednictvo ze svých členů jmenuje a odvolává svého předsedu a místopředsedu.

Předsednictvo je vázáno rozhodnutím schůze členů sdružení, programem a stanovami sdružení. Předsednictvo jedná samostatně v těch věcech, které nesnesou odkladu a ke kterým bylo členskou schůzí nebo stanovami pověřeno a to ve věcech souvisejících s plněním programu sdružení.

Předsednictvo vede seznam členů sdružení a knihy o hospodaření sdružení.

Jménem sdružení jedná zpravidla předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní úkon předepsána právním řádem písemná forma, potom k jeho platnosti a účinnosti se vyžaduje podpis předsedy nebo kterékoliv jím zmocněné osoby. Předsednictvo činí uvedené právní úkony jménem sdružení tak, že k napsanému, nebo jinak vyhotovenému názvu sdružení připojí svůj podpis s uvedením funkce předseda nebo jím zmocněná osoba.

ad c)- Kontrolor

Kontrolor sdružení provádí kontrolu dokladů sdružení. Kontrolor je jmenován schůzí členů sdružení. K podání návrhu na kontrolora je oprávněn kterýkoliv člen sdružení. Kontrolor nesmí být členem předsednictva. Zprávu o kontrole je povinen kontrolor předložit schůzi sdružení.

VI. Organizační jednotky sdružení
Sdružení nezřizuje samostatné organizační jednotky.

VII. Členové sdružení
Členství ve sdružení je otevřené, dobrovolné a individuální. Členem se může stát každá fyzická osoba, která se chce podílet na naplňování jeho deklarovaných cílů, souhlasí s těmito stanovami a byla schválena a přijata všemi členy sdružení. Členem sdružení je fyzická osoba, zapsaná v seznamu členů sdružení.

Pro zájemce, kteří se chtějí podílet na naplňování deklarovaných cílů sdružení, souhlasí s těmito stanovami a nebyli přijati za řádné členy sdružení, se zavádí omezené členství – člen – sympatizant. Sympatizanti nemohou hlasovat v otázkách výlučné pravomoci schůze členů sdružení, jak jsou pod odseky 1. – 6. uvedeny v článku V. těchto stanov.

Ze sdružení může každý z jeho členů svobodně vystoupit. Jinak členství zaniká:
vyloučením účastníka členskou schůzí sdružení, dopustí-li se člen jednání, které je v rozporu se stanovami sdružení, nebo je neslučitelné s členstvím ve sdružení vyškrtnutím ( úmrtím fyzické osoby) zánikem sdružení jako právnické osoby.

Člen sdružení je oprávněn podávat jakékoliv návrhy a náměty schůzi sdružení a jeho předsednictvu.

Každý člen sdružení má jeden hlas.

Sdružení je oprávněno od svých členů vybírat členské příspěvky, jejichž výši stanoví svým rozhodnutím členská schůze.

Právem člena sdružení je účastnit se činnosti sdružení podle svých sil a schopností, uplatňovat své názory, připomínky a návrhy k činnosti sdružení, vyžadovat informace od orgánů sdružení, o jejich činnosti a hospodaření.

Povinností člena sdružení je aktivně se podílet na činnosti sdružení, zapojovat se do podpory cílů a programu sdružení, zastupovat a hájit zájmy sdružení navenek.

VII. Program činnosti sdružení
Program činnosti sdružení, schválený schůzí členů sdružení, stanovuje okruh dílčích kroků předsednictva a jednotlivých členů sdružení při dosahování cílů sdružení. Program schvaluje schůze členů sdružení. V případě, že program je v rozporu se zněním stanov, zejména pak se stanovenými cíli sdružení, je v rozporných bodech neplatný a musí být schůzí sdružení změněn. Program je závazný pro každého člena sdružení.

IX. Zásady hospodaření sdružení
Hospodaření sdružení vychází z předpokladu, že příjmy a výdaje na provoz sdružení budou zpravidla vyrovnané. Plán příjmů a výdajů schvaluje předsednictvo, které zároveň rozhoduje o jejich užití. Příjmem sdružení jsou členské příspěvky, o jejich výši rozhoduje členská schůze, další dobrovolné příspěvky, příspěvky a podpory od státních, družstevních a soukromých podniků, od obcí a měst, občanských sdružení a nadací a dále od fyzických osob. Výjimečně nejsou vyloučeny i příjmy z vlastní hospodářské a podnikatelské či kulturní nebo sportovní činnosti po udělení souhlasů schůze sdružení.

X. Zánik sdružení
Sdružení zaniká:

a)- dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, nebo
b)- pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění

Při zániku sdružení má každý člen právo na podíl na rozdělovaném majetku sdružení, odpovídající jeho hlasu ve sdružení.

XI. Přechodné ustanovení
Sdružení ustanovuje ve smyslu platné právní úpravy přípravný výbor sdružení. Do vzniku sdružení je přípravný výbor oprávněn činit veškeré kroky směřující ke vzniku sdružení jako předsednictvo.
Výklad stanov je oprávněno provádět předsednictvo.

Ve Valašském Meziříčí, dne 13. listopadu 2007
logo_zlinsky_kraj_jpg_bile